Διαφημιζόμενοι-Συνεργασίες

VADIM STAROV ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 116/06-10-2004)
Σήμερα Τρίτη 24 Αυγούστου 2004 στα γραφεία του ΣΕΕΥΑ που εδρεύει στην οδό
Λ. Πεντέλης 88 στο Χαλάνδρι οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός
ο κ. Κωνσταντίνος Αβραμιώτης ως Πρόεδρος της ΔΕ της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ασφαλείας (ΕΟΑ),
ο κος Σαμπρής Αλέξανδρος ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επανδρωμένων
Εταιρειών Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΣΕΕΥΑ),
ο κος Σκούτας Γιώργος εκπρόσωπος της εταιρείας HERMES SECURITY S.A.
& αφετέρου
από την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος
(ΟΜΥΠΑΕ) οι Γεώργιος Πλιατσικούρης Πρόεδρος & Ευάγγελος Πάλλης
Γεν. Γραμματέας.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για την πιστοποίηση των κατωτέρω για την
ποιοτικότερη αναβάθμιση του κλάδου δίνοντας στους εργαζόμενους τους μια αίσθηση
επαγγελματικής σιγουριάς εργασιακής ειρήνης συμβάλλοντας στην οικονομική-
κοινωνική - τεχνική αναβάθμιση τους.
Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της Κλαδικής Συλλογικής
Σύμβασης.
Με βάση τα ανωτέρω τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα
ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
1.1. Στις διατάξεις της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας και στις επιχειρήσεις συστημάτων ασφαλείας όλης της
χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
I Προσωπικό ασφαλείας (Φύλακες - Αρχιφύλακες – Επόπτες)
Στην έννοια του προσωπικού ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται και οι
2
εργαζόμενοι χαρακτηρισμένοι ως υπάλληλοι υποδοχής (reception) οι
οποίοι ασκούν και καθήκοντα πληροφόρησης και καθοδήγησης πελατών,
εφόσον απασχολούνται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συστημάτων
ασφαλείας.
II Συνοδοί χρηματαποστολών.
III Οδηγοί χρηματαποστολών.
IV Καταμετρητών χρημάτων
V Προσωπικό ασφαλείας εποχούμενων περιπολούσων φυλάξεων (Patrol)
VI Προσωπικό ασφαλείας - ελεγκτών ασφαλείας αερομεταφορών (Screeners)
VII Εφοδιαστές και τεχνικοί ATM
VIII Διοικητικού και υπαλληλικού προσωπικού.
IX Τεχνικοί Εγκαταστάσεων και συντήρησης Συστημάτων Ασφαλείας και
Ηλεκτρονικοί Τεχνικοί Τεχνικού Εξοπλισμού.
X Γενικώς υπάλληλοι που φέρουν άδεια εργασίας ως προσωπικού ασφαλείας
βάσει του νόμου 2518/97.
1.2. Αυτή η Κ.Σ.Σ.E. ισχύει για τους εργαζόμενους με τις παραπάνω ειδικότητες, που
είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων και ανήκουν στη δύναμη της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.
Η ιδιότητα μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση στον εργοδότη σχετικής
βεβαίωσης από αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθμια κλαδικά ή επιχειρησιακά
σωματεία για λογαριασμό της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.
Άρθρο 4
Θεσμικές και Άλλες Ρυθμίσεις
5
4.1. Αύξηση ημερών κανονικής αδείας: Για το προσωπικό που έχει άνω των 10 ετών
στον κλάδο ή 10 ασφαλιστικά έτη γενικότερα αυξάνονται οι ημέρες αδείας από
25 σε 27.

ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ Η ΔΕΝ ΘΙΓΕΤΑΙ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ 27 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΣΗΜΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΕΝΙΚΑ.

συμβαση εργασιας

Το χαμηλότερο νόμιμο κόστος που προκύπτει από την ανωτέρω κοστολόγηση, ανά ενδεικτική κατηγορία ωραρίων παροχής υπηρεσιών φύλαξης, με το αντίστοιχο νόμιμο εργατικό κόστος του «0-24 μηνών άγαμος», που όπως μας δηλώθηκε θα συμφωνηθεί, ανά χρονική περίοδο έχει ως εξής:

Είδος φύλαξης Από 1.5.2009
έως 31.12.2009
(με προϋπηρεσία
από 0-24 μήνες) Χαμηλότερο νόμιμο
εργοδοτικό κόστος πλέον
3% διοικητικό κόστος(*)
24ωρη φύλαξη όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων αργιών 6.350,65 ευρώ 6.541,17ευρώ
16ωρη νυχτερινή φύλαξη από Δευτέρα έως Παρασκευή και 24ωρη φύλαξη Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες 5.117,64 ευρώ 5.271,17 ευρώ
8ωρη νυχτερινή φύλαξη (22:00 – 06:00) όλες τις ημέρες της εβδομάδας 2.408,80 ευρώ 2.481,06 ευρώ
8ωρη ημερήσια φύλαξη όλες τις ημέρες της εβδομάδας 1.968,97 ευρώ 2.028,04 ευρώ
8ωρη ημερήσια φύλαξη από Δευτέρα έως Παρασκευή 1.229,10 ευρώ 1.265,97 ευρώ
Κόστος ώρας (για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή) 7,23 ευρώ 7,45 ευρώ

(*) Το χαμηλότερο νόμιμο εργοδοτικό κόστος προσαυξήθηκε με 3%, που αφορά διοικητικό κόστος.

Η ανωτέρω κοστολόγηση αφορά το χαμηλότερο νόμιμο εργοδοτικό κόστος για καθεμία από τις ανωτέρω χρονικές περιόδους. Η εργασία αυτή έχει σκοπό και μόνο να προτείνει στα συμβαλλόμενα μέρη τον προσδιορισμό αυτόν, για να περιληφθεί στην επικείμενη Εθνική Κλαδική Σ.Σ.Ε. εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας, του έτους 2009.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ 1.1.2009

Από 1.5.2009 έως 31.12.2009

Ενιαίο κλιμάκιο Άγαμος Έγγαμος
1. Προσωπικό ασφαλείας (φύλακες – στατικοί ή εποχούμενοι – patrol, αρχιφύλακες, επόπτες) 0-2 έτη 739,56 € 814,00 €
2. Συνοδοί χρηματαποστολών και επόπτες 0-6 μήνες 739,56 € 814,00 €
3. Προσωπικό ασφαλείας (ελεγκτές ασφαλείας αερομεταφορών – screeners) 0-2 έτη 739,56 € 814,00 €
4. Προσωπικό ασφαλείας (εφοδιαστές και τεχνικοί ΑΤΜ) 0-6 μήνες 739,56 € 814,00 €
5. Προσωπικό ασφαλείας (καταμετρητές-τριες και διαλογής χρημάτων) 0-3 μήνες 739,56 € 814,00 €

Άρθρο 3 Θεσμικές και άλλες ρυθμίσεις

Άρθρο 3
Θεσμικές και άλλες ρυθμίσεις

3.1. Τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν της θέσης σε ισχύ του Ν.3707/2008 που τροποποίησε τον Ν.2518/1997, δεσμεύονται να συνεργαστούν, ώστε να επιτύχουν η όποια εκπαίδευση και πιστοποίηση του νέου αλλά και του υπάρχοντος σήμερα προσωπικού Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας να μπορεί να γίνει σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση (κόστος), δεδομένης της υψηλής εμπειρίας αυτού του προσωπικού. Προς τούτο, συνίσταται πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους: (1) Λαζαρίδη Εμμανουήλ, (2) Σανδαλή Κωνσταντίνο, (3) Αντωνόπουλο Βασίλειο, (4) Καναβάρο Κυριάκο και (5) Παπακωνσταντίνου Νικόλαο, με σκοπό την προώθηση σε όλους τους αρμόδιους Φορείς και Αρχές της πιο πάνω πρόβλεψης. Παράλληλα, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ρητά στην πλήρη συνεργασία τους στην οποιαδήποτε δημιουργία σχολών πιστοποίησης, με σκοπό την αναβάθμιση του επαγγέλματος, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία. Αναφορικά με το προσωπικό που θα απαιτηθεί να εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στον κλάδο μετά από τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης, συμφωνείται το κόστος εκπαίδευσης, αν υπάρχει, να βαρύνει και το προσωπικό. Δύνανται όμως οι Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας να διευκολύνουν ταμειακά το προσωπικό αυτό για την αντιμετώπιση του κόστους και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
3.2. Συμφωνείται στην παρούσα ότι κάθε Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Χρηματαποστολών έχει τη δυνατότητα να συντάσσει εσωτερικό κανονισμό ασφαλείας για τις χρηματαποστολές, χρησιμοποιώντας τη δική της τεχνογνωσία (Know How) και οι εργαζόμενοι, αφού εκπαιδευτούν κατάλληλα, με μέριμνα της εταιρείας, στο αντικείμενό του, υποχρεούνται στην τήρησή του. Ο κανονισμός ασφαλείας, ως εμπιστευτικό από τη φύση του έγγραφο, απαγορεύεται να παραδοθεί στους εργαζόμενους, καθώς και να διοχετευθεί με οποιονδήποτε τρόπο, αυτούσιος ή τμηματικά, εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρείας.
3.3. Χειμερινή και θερινή στολή προσωπικού ασφαλείας: Κάθε εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διαθέτει στο προσωπικό της ανάλογη κάθε εποχής, δηλαδή θερινή και χειμερινή, στολή, όπως ορίζει ο Ν.3707/2008 που τροποποίησε τον Ν.2518/1997.

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997

ΚΥΑ 4892/1 / 76-γ
Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008 2010-05-27 - 11:13:30 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 «Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας» (ΦΕΚ Α΄−164), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με άρθρο 3 του ν. 3707/2008 (ΦΕΚ Α΄−209). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). 3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 7004/3/49 από 20−11−2009 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα Βούγια» (ΦΕΚ Β΄2365). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 Για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας κατηγορίας Α΄, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης: α. δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», β. πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ασφαλείας» του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) ή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.). Άρθρο 2 Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 Για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας κατηγορίας Β΄, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης: α. Πτυχίο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής, Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. β. Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής με ειδικότητα Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής. γ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας ειδικότητας Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών. δ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων. ε. Πτυχίο ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ & ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ κατεύθυνσης ηλεκτρονικών. στ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών. ζ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Μέσης Σχολής Ηλεκτρονικών. η. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Ραδιοτεχνίας. θ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών Ραδιοτεχνίας,Τηλεοράσεως και συναφών ειδικοτήτων, ετησίας τουλάχιστον φοίτησης. ι. Πτυχίο ή απολυτήριο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), Ειδικότητας «Ραδιοφωνίας − Τηλεόρασης». ια. Πτυχίο ή απολυτήριο T.E.E. Α’ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων «Ηλεκτρονικός Συσκευών και σεων», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών. ιβ. Δίπλωμα επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 2009/92 των Ειδικοτήτων: (1) «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρακουστικών Διατάξεων». (2) «Ηλεκτρονικός οπτικόήλεκτροακουστικών συστημάτων». (3) «Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας». (4) «Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων». (5) Άλλων συναφών ειδικοτήτων του Ηλεκτρονικού Τομέα. ιγ. Πτυχίο του τμήματος ειδίκευσης: «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή ισότιμος τίτλος σπουδών. ιδ. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)και T.E.E. Β΄ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων: (1) «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού» (2) «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων» (3) «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών» (4) «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» (5) ή ισότιμος τίτλος σπουδών. ιε. Συναφούς ονομασίας με τα ανωτέρω πτυχίο ή δίπλωμα Σχολών της ημεδαπής, ή ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής. ιστ. Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής της ημεδαπής, αντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με τα ανωτέρω πτυχία ή διπλώματα, το οποίο στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου. Την περί αυτού βεβαίωση χορηγεί το αρμόδιο όργανο της Σχολής που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα. Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Μαΐου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ

ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 275

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 275: Στα αυτόφωρα εγκλήματα 1. Προκειμένου για αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα οι ανακριτικοί υπάλληλοι των άρθρων 33 και 34, καθώς και κάθε αστυνομικό όργανο, έχουν υποχρέωση, ενώ οποιοσδήπο...τε πολίτης το δικαίωμα, να συλλάβουν το δράστη, τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 279 του Κώδικα για την άμεση προσαγωγή του στον εισαγγελέα. 2. Στα εγκλήματα που διώκονται με έγκληση δεν επιτρέπεται η σύλληψη, εκτός αν προηγουμένως υποβληθεί η έγκληση, έστω και προφορικά σ' εκείνον που έχει το δικαίωμα να συλλάβει το δράστη (άρθρ. 42 και 46). 3. Στα αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών έχει το δικαίωμα να εκδίδει εναντίον του δράστη που διώκεται ένταλμα σύλληψής του σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 276 και 277, το ένταλμα αυτό μπορεί ο εισαγγελέας να το ανακαλεί ή να το καταργεί. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!! ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!

Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις.

Ν. 3708 2008
ΦΕΚ A 210/8.10.2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3708/3.10.08 Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 41Δ΄ του ν.2725/1999, όπω...ς αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.3057/2002 και το άρθρο 4 του ν.3262/2004 προστίθενται παράγραφοι 12 και 13 ως εξής: «12. Ο έλεγχος, για λόγους ασφαλείας, των προσερχομένων φιλάθλων στην αθλητική εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης μπορεί, κατόπιν συναίνεσης του προσερχόμενου φιλάθλου, να γίνει και με σωματική έρευνα από μέλος του προσωπικού ασφαλείας του ίδιου φύλου με τον φίλαθλο. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, όργανα της οποίας μπορεί να παρίστανται στις θύρες εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή να καλούνται ειδικά προς τούτο. Σε περίπτωση που προσερχόμενος φίλαθλος αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, η αστυνομική αρχή ή το προσωπικό ασφαλείας, εφόσον έχει προηγηθεί άρνηση ελέγχου του από την αστυνομική αρχή κατά περίπτωση, δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση. 13. Στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας περιλαμβάνεται και το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 275 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δικαίωμα να συλλαμβάνουν τους δράστες πράξεων βίας στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων και να τους παραδίδουν αμέσως στην παριστάμενη Αστυνομική Αρχή.»

ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

ΧΑΡΤΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 571 3 Μαΐου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλε...ίας. Προσόντα και υπο− χρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (Α’−164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Α΄ 209). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και υπο− χρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (Α’−164) όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3206/2003 «Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 298) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3707/2008 (Α΄ 209). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργεί− ου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμο− διοτήτων του» (Α΄ 213). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98). 5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 7004/3/49/20−11−2009 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα Βούγια» (Β΄ 2365). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα− τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Το άρθρο 1 παρ. 1 στ΄ της υπ’ αριθμ. 1016/109/149−α΄/8− 9−2009 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτε− ρικών (Β΄ 1967), αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Πιστοποιητικό ψυχιάτρου σύμφωνα με το άρ− θρο 5 του ν. 3418/2005 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Εφόσον το υποβληθέν ιατρικό πιστοποιητικό εκδίδει ιδιώτης ιατρός, πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αδείας λειτουργίας νόμιμου ιατρείου που διατηρεί και η σφραγίδα του να περιλαμβάνει τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ το πιστοποιητικό που εκδίδει ιατρός που υπηρετεί σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. πρέπει να φέρει θεώρηση του οικείου νομικού προσώπου. Η ημερομηνία έκδοσης του ως άνω πιστοποιητικού πρέπει να μην απέχει πέραν του τριμή− νου από την ημερομηνία υποβολής του». Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη− μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Απριλίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ F Αριθμ. 1016/109/121− ιδ΄ (4) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1016/109/121−ι΄/5−8−2009 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπη− ρεσιών ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Β΄ 1710). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και υπο− χρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (Α΄−164), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν.3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Α΄− 209). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και υπο− χρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (Α΄−164) όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3206/2003 «Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις» (Α΄−298) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3707/2008 (Α΄−209). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργεί− ου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμο− διοτήτων του» (Α΄− 213). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄− 98). 5. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 7004/3/49 από 20−11− 2009 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστα− σίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ− πουργό Προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα ΒΟΥΓΙΑ» (Β΄− 2365). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα− τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρ− θρου 1 της υπ΄ αριθμ. 1016/109/121−ι΄/5−8−2009 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ − 1710), προ− στίθεται εδάφιο ως εξής: «Η υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η ως άνω δήλω− ση του εδαφίου (ιι) υποχρεούται να διενεργεί δειγμα− τοληπτικό έλεγχο, για την μη παραπομπή σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2518/1997, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 του ν.3230/2004 (Α΄− 44)». 2. Το άρθρο 1 παρ. 1ζ΄ της ιδίας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: «ζ. Πιστοποιητικό ψυχιάτρου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3418/2005 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Εφόσον το υποβλη− θέν ιατρικό πιστοποιητικό εκδίδει ιδιώτης ιατρός, πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αδείας λειτουργίας νόμιμου ιατρείου που διατηρεί και η σφραγίδα του να περιλαμ− βάνει τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ το πιστο− ποιητικό που εκδίδει ιατρός που υπηρετεί σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. πρέπει να φέρει θεώρηση του οικείου νομικού προσώπου. Η ημερομηνία έκδοσης του ως άνω πιστο− ποιητικού πρέπει να μην απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του». 3. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 της ιδίας ως άνω απόφασης καταργείται. Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη− μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Απριλίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Φ.Ε.Κ

1]]]ΦΕΚ 664
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 17 Μαΐου 2010 τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 Για την έκδοση αδείας εργασίας προ...σωπικού ασφα− λείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας κατηγορίας Α΄, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελμα− τικής κατάρτισης: α. δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», β. πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επι− πέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ασφαλείας» του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ− τισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) ή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.). Άρθρο 2 Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 Για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφα− λείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας κατηγορίας Β΄, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελμα− τικής κατάρτισης: α. Πτυχίο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή Πο− λυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής, Ηλεκτρολόγου Μηχα− νολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. β. Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματι− κής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής με ειδικότητα Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής. γ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Αερο− πορίας ειδικότητας Τηλεπικοινωνιών−Ηλεκτρονικών. δ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων. ε. Πτυχίο ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ & ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ κατεύθυνσης ηλεκτρονικών. στ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κρά− τος Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών. ζ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κρά− τος Μέσης Σχολής Ηλεκτρονικών. η. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Ραδιοτεχνίας. θ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένου εργαστηρί− ου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών Ραδιοτεχνίας, Τηλεοράσεως και συναφών ειδικοτήτων, ετησίας του− λάχιστον φοίτησης. ι. Πτυχίο ή απολυτήριο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχο− λής (ΤΕΣ), Ειδικότητας «Ραδιοφωνίας − Τηλεόρασης». ια. Πτυχίο ή απολυτήριο T.E.E. Α’ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων «Ηλεκτρονικός Συσκευών και Εγκαταστά− σεων», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών. ιβ. Δίπλωμα επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελ− ματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 2009/92 των Ειδικο− τήτων: (1) «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρακουστικών Διατάξεων». (2) «Ηλεκτρονικός οπτικό−ήλεκτρο−ακουστικών συστη− μάτων». (3) «Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετά− δοσης πληροφορίας». (4) «Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστη− μάτων». (5) Άλλων συναφών ειδικοτήτων του Ηλεκτρονικού Τομέα. ιγ. Πτυχίο του τμήματος ειδίκευσης: «Τεχνικός Ηλε− κτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ− κείου (Ε.Π.Λ.) ή ισότιμος τίτλος σπουδών. ιδ. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) και T.E.E. Β΄ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων: (1) «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματι− σμού» (2) «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων» (3) «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών» (4) «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» (5) ή ισότιμος τίτλος σπουδών. ιε. Συναφούς ονομασίας με τα ανωτέρω πτυχίο ή δί− πλωμα Σχολών της ημεδαπής, ή ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλ− λοδαπής. ιστ. Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής της ημεδαπής, αντίστοι− χο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με τα ανωτέρω πτυχία ή διπλώματα, το οποίο στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστι− κό αντικείμενο του πτυχίου. Την περί αυτού βεβαίωση χορηγεί το αρμόδιο όργανο της Σχολής που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα. Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Μαΐου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ